خروج اضطراری ۲

باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود. اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت بوده و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.۹۹/۸/۲۹