خروج اضطراری ۹

علامت نورانی خروج اضطراری باید در محل همه درب ها و پنجره هایی که به عنوان خروج به راه پله ، سطوح شیبدار ، خروجی های افقی، راهروها، پلکانهای خارجی یا گذرگاه ها استفاده می شوند ،تعبیه شود . در شرایط خاصی که مسئول ان بخاطر عدم استفاده از کاربری در ساعات شب اجازه می دهد ، این علائم تصویری می تواند فاقد روشنائی داخلی باشد. ۹۹/۱۰/۸