علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان

براي تخليه سريع افراد در تاريكي و دود چه راه حلهائي وجود دارد؟

– تاريكي و دود پديده هايي ناخوشايند و آغازي بر يك بحران در راه. براي مقابله با تاريكي از برق عادي و در صورت قطع آن از برق اضطراري استفاده مي شود ولي بعد چه؟ در فاصله زماني قرار گرفتن ژنراتور اضطراري در مدار چه بايد كرد؟ چه مقدار ميتوان به عملكرد بموقع ژنراتور اضطراري متكي بود؟ آيا چراغهاي اضطراري در دود كارآي دارد؟ براي تخليه سريع افراد در تاريكي ودود چه راه حلهائي وجود دارد؟ با تابلوهای خروج اضطراری شب نما در هنگام حادثه مسیر ایمن را نشان دهید .برچسب شب نما بعد از تابش نور به آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی، نور ذخیره شده را بازتابش می کند/ علائم شب نما پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری آن در ایران می باشد پیشرو در ارائه علائم شب نما در ایران می باشد.