برچسب آلومینیومی شب نما پرمالایت آلمان

برچسب های آلومینیومی شب نما پرمالایت آلمان

برچسب های آلومینیومی شب نما پرمالایت آلمان

برچسب های آلومینیومی شب نما بعد از تابش نور به آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی نور ذخیره شده را بازتابش می کند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info