علائم و تابلوهای خروج اضطراری شب نما به عنوان یکی از موارد دفاع غیرعامل

تابلو های خروج اضطراری شب نما به عنوان یکی از موارد دفاع غیرعامل

تابلوهای خروج اضطراری شب نما به عنوان یکی از موارد دفاع غیر عامل

یکی از موارد دفاع غیرعامل، علائم و تابلوهای خروج اضطراری است که در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد آنها انجام شده است. این محصولات با عملکرد نورتابی در تاریکی وارد صنعت ایمنی شده است.

http://www.pfs-co.info