کاهش صدمات جانی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تابلوها و علائم هشداردهنده پرمالایت آلمان (پارسیان فجر سپهر)

تابلوها و علائم هشداردهنده پرمالایت آلمان (پارسیان فجر سپهر)

اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info