نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما

تابلوها و علائم هشدار دهنده ۵

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.این تابلو ها و علائم باعث افزایش دید در مواقع آش سوزی و دود می شود.