تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرتو شیراز

-تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرتو شیراز