تامین و نصب سرپله های عاجدار پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۲

-تامین و نصب سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۲