کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

-تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اردیبهشت ۱۳۹۹