علائم خروج اضطراری پرمالایت آلمان (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود

تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود با استفاده از تابلوهای خروج اضطراری شب نما امکان پذیر می باشد. برچسب های شب نما، نور را در خود ذخیره می کنند و در تاریکی نور ذخیره شده را بازتابش می کنند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info