حضور شرکت پارسیان فجر سپهر در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،امنیتی و ایمنی(Ipas)

حضور شرکت پارسیان فجر سپهر در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی(Ipas)