o

خروج اضطراری(شب نما)

این علائم در زمان رخ داد حادثه ، وظیفه هدایت افراد به مسسیرهای ایمن را بر عهده دارند .