خروج افراد از ساختمان هنگام آتش سوزی

خروج افراد از ساختمان هنگام آتش سوزی

خروج افراد از ساختمان هنگام آتش سوزی

تخلیه سریع افراد در آتش سوزی با استفاده از تابلوهای خروج اضطراری شب نما امکان پذیر می باشد. برچسب های شب نما، نور را در خود ذخیره می کنند و در تاریکی نور را بازتابش می کنند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info