سرعت گیر آلومینیومی با نوار شب نما جهت نصب روی پله