ترمز پله سمباده ای (پارسیان فجر سپهر)

سر پله های شب نمای عاج دار

مشخص کردن محدوده پله در تاریکی به دلیل وجود نوار شب نما

جلوگیری از سر خوردن افراد

عامل ضربه گیر

جلوگیری از شکسته شدن لبه پله ها