علائم خروج اضطراری (با رنگ کوره ای)

علائم خروج اضطراری (با رنگ کوره ای) پرمالایت آلمان

علائم خروج اضطراری (با رنگ کوره ای) پرمالایت المان

علائم خروج اضطراری به هنگام تخلیه اضطراری افراد برای نشان دادن راه های خروجی به کار می رود.

https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری می باشد.