علائم خروج اضطراری یا پرمالایت ها

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای رفت وآمد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است.
پرمالایت ها به منظور هدایت صحیح افراد به خروجی های مختلف ساختمان ، باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.