کاهش حداکثری صدمات جانی با علائم خروج اضطراری شب نما(پرمالایت آلمان)

علائم / شب نما/پرمالایت آلمان

-علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما ( با رنگ کوره ای )

-علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد iso ضروری می باشد.

-سرپله های شب نمای عاج دار 

-علائم خروج اضطراری 

-علامت گذاری راه های خروج 

مطابق با استانداردهای DIN4844  ، BGR216، BVGA8، DIN675110