علائم هشدار دهنده و ایمنی آلومینیومی شب نما محصول پرمالایت آلمان

لزوم نصب علائم خروج اضطراری

هنگام مواقع آتش سوزی علاوه بر معماری ایمنی ساختمان باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوهای نشان دهنده تجهیزات آتش نشانی نورتاب در داخل ساختمان بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب ناشی از آتش سوزی است بتواند به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی کند و از ساختمان خارج شود. البته این علائم به آتشنشانان در شناسایی مسیرهای خروج کمک می کنند.