لزوم علایم خروج اضطراری طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

لزوم نصب علایم خروج اضطراری طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

لزوم نصب علایم خروج اضطراری طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، علامت گذاری راه های خروج و دسترسی های خروج باید با علامت تأیید شده که سمت و جهت رسیدن به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شود. https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علایم خروج اضطراری می باشد. http://www.pfs-co.info