لیبل تابلوهای خاموش کننده دی اکسید کربن ، خاموش کننده پودر و گاز و خاموش کننده آب و گاز جهت استفاده در ادارات ، فروشگاهها ، مراکز تفریحی و …. موجود می باشد

 

لیبل تابلوهای خاموش کننده دی اکسید کربن ،خاموش کننده پودر و گاز و خاموش کننده آب و گاز جهت استفاده در ادارات، فروشگاهها، مراکز تفریحی و …. موجود می باشد.