مقررات ملی ساختمان

شرکت پارسیان فجر سپهر تنها نماینده رسمی محصول PERMALIGHT درایران
براساس مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
این علائم جهت مشخص کردن مسیر راههای خروج اضطراری وعلائم راهنما در مواقع تاریک وقابل استفاده در مکان های پر تردد می باشد .اگرخروج در معرض دید نباشد ویا کسی را درحال گریختن است دچار تردید نماید ، نصب علائم مکمل خروج اضطراری بهمراه جهت نماها به تعداد لازم ودرمکان های مناسب درطول مسیر خروج الزامی است .
براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
علامت گذاری راه های خروج ودسترسی های خروج باید با علامت تائید شده که سمت وجهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شود مگر آنکه خروج ومسیر دسترسی به آن و فوریت ، قابل دیدن باشد .