تسریع بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان با استفاده از علائم شب نما

نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان در ایستگاههای مترو

نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان توسط شرکت پارسیان فجر سپهر در ایستگاههای مترو