نصب سرپله سمباده ای ۵ سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱

نصب سرپله سمباده ای ۵ سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱