علائم خروج اضطراری پرمالایت آلمان (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نصب علائم شب نما در محیط کار (پارسیان فجر سپهر)

نصب علائم شب نما در محیط کار (پارسیان فجر سپهر)

در صنایع بزرگ، آشنا بودن تمامی کارکنان به تمام خطرات و تمام محل ها تقریبأ غیر ممکن است. با نصب علائم شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان در محیط های کاری می توان روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info