نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای جهت جلوگیری از سر خوردن در لبه پله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوارها با عرض های ۵ و ۱۰ سانتی متری و در رول های ۱۸ متری موجود می باشند.

https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجر سپهر ارائه دهنده نوارهای سمباده ای می باشد.

http://www.pfs-co.info