نوارهای سمباده ای

سرپله های شب نمای عاج دار جهت مشخص کردن محدوده پله درتاریکی به دلیل وجود نوار شب نما  از سرخوردن  افراد جلوگیری بعمل آورده ، عامل ضربه گیره و ازشکسته شدن لبه پله کمک بسزایی می نماید .

از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن در لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید .هر رول ۱۸ متر می باشد . پشت چسبدار هستند و در صورت تمایل برای محکم  کردن آنها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید