از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید .هر رول ۱۸ متر می باشد . پشت چسبدار هستند و در صورت تمایلبرای محکم کردن آنها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید .