هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد

-هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد/ ۱۳ مهر ماه روز نیروی انتظامی