در مواقع اضطراری چه چیزی می تواند به افراد کمک کند؟

پیدا کردن راه های خروج اضطراری با تابلوهای شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

با استفاده از تابلوهای شب نما، در هنگام قطع برق اصلی و اضطراری، می توان مسیرهای خروجی را مشخص نمود.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info