خروج اضطراری با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاهش صدمات با علائم شب نما(پرمالایت آلمان)

کاهش صدمات جانی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان ، موجب کاهش صدمات جانی ناشی ازآتش سوزی در ساختمان های بلند و بزرگ می باشد. http://www.safetysign.ir