تابلوها و علائم هشدار دهنده (شرکت پارسیان فجر سپهر)

یافتن مسیرهای خروجی با استفاده از علائم شب نما

با استفاده از تابلوهای شب تاب، در هنگام قطع برق اصلی و برق اضطراری، می توان مسیرهای خروجی را مشخص نمود.

https://www.safetysigns.ir