انواع نوارهای سمباده ای ۵ و ۱۰ سانتی

– استفاده از نوار سمباده ای جهت جلوگیری از سرخوردن با عرض های ۵ سانتی و ۱۰ سانتی