نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان در ایستگاههای مترو

نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان توسط شرکت پارسیان فجر سپهر در ایستگاههای مترو