تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مرکز شهید قاضی طباطبایی تبریز

– تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مرکز مخابرات شهید قاضی طباطبایی تبریز تیرماه ۱۳۹۹