۷ مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد

-۷مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد