تابلوهای خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان مدت زمان میرائی علائم در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد.