خروج اضطراری۶

مسئول ایمنی ساختمان باید نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل انها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند.

۹۹/۹/۱۱