تابلوها و علائم هشداردهنده ۱

چنانچه به هر علتی مثل (پوشیدن وسایل و ابزار ایمنی) میزان شنوایی یا بینایی کاهش یابد اقدام برای بهتر شدن دید و یا شنیدن هشدار های ایمنی الزامی است. ۹۹/۱۰/۲۷