تابلوها و علائم هشدار دهنده 5

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش ه…

تابلوها و علائم هشدار دهنده 4

در مواردی که احتمال تهدید سلامت و ایمنی کارکنان وجود داشته و…

تابلوها و علائم هشدار دهنده3

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر …

تابلوها و علائم هشداردهنده 2

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استف…

تابلوها و علائم هشداردهنده 1

چنانچه به هر علتی مثل (پوشیدن وسایل و ابزار ایمنی) میزان شنوایی…

خروج اضطراری 8

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم ن…

خروج اضطراری 7

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر ا…

خروج اضطراری6

مسئول ایمنی ساختمان باید نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای…

خروج اضطراری 5

مالک ساختمان مسئول نصب علائم در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صور…

خروج اضطراری 4

در ساختمان هایی که تنوع مشاغل وجود دارد هنگام نصب علائم ایمنی …