نوشته‌ها

نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما

تابلوها و علائم هشدار دهنده 5

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش ه…
علائم آلومینیومی هشدار دهنده شب نما (پرمالایت آلمان)

تابلوها و علائم هشدار دهنده 4

در مواردی که احتمال تهدید سلامت و ایمنی کارکنان وجود داشته و…
کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

-تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان ات…

تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان- شرکت زاگرس در تاریخ 98/10/21

-تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان- شرکت زاگرس …

تامین و نصب سرپله های عاجدار پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ 98/09/22

-تامین و نصب سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان-بیمارستان حض…

نصب سرپله سمباده ای 5 سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ 98/09/11

نصب سرپله سمباده ای 5 سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنب…
نوارهای سمباده ای شرکت پارسیان فجر سپهر

تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرتو شیراز

-تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرت…

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان پاساژ سپهر تهران

-تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان پاساژ سپهر ته…

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان در باشگاه شهید زرگر

-تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان در باشگاه شهی…

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه محمودآباد

- تامین و ارائه علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه محمودآباد…