نوشته‌ها

تابلوها و علائم هشدار دهنده 5

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش ه…

تابلوها و علائم هشدار دهنده 4

در مواردی که احتمال تهدید سلامت و ایمنی کارکنان وجود داشته و…

تابلوهای خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان مدت زمان میرائی علائم در تاریکی حداکثر 6-3 ساعت

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در تار…

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کوره ای)

-علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کورهای) دارای مش…

7 مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد

-7مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکا…

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مرکز شهید قاضی طباطبایی تبریز

- تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مر…

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

-تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان ات…

تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان- شرکت زاگرس در تاریخ 98/10/21

-تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان- شرکت زاگرس …

تامین و نصب سرپله های عاجدار پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ 98/09/22

-تامین و نصب سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان-بیمارستان حض…

نصب سرپله سمباده ای 5 سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ 98/09/11

نصب سرپله سمباده ای 5 سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنب…