نوشته‌ها

تابلوها و علائم هشدار دهنده3

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر …

تابلوها و علائم هشداردهنده 2

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استف…

تابلوها و علائم هشداردهنده 1

چنانچه به هر علتی مثل (پوشیدن وسایل و ابزار ایمنی) میزان شنوایی…

علائم خروج اضطراری

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائ…

علائم ایمنی

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران …